PRIPREMA BOLESNIKA ZA MANUALNE ZAHVATE

Odluku o tome treba li u bolesnika poduzeti ručne zahvate(manipulacije) i kada, nije uvijek jednostavno donijeti.Redovito su potrebni brojni i zahtjevni dijagnostički postupci koji uključuju liječnike različitih specijalnosti.Neovisno o vrsti manualnih zahvata važno je najprije ispravno pripremiti bolesnika.Pritom treba paziti na pet temeljnih faktora:

1.Položaj bolesnika treba biti opušten i osigurati nesmetani pristup i rad liječnika.Može biti ležeći,sjedeći ili stojeći položaj.

2.Položaj liječnika mora  biti udoban a kretnje ne smiju biti neodmjerene,grube ili zamorne.Treba postići sklad kretnji tijelima bolesnika i liječnika.

3.Učvršćenje-fiksacija zglobnih tijela nužan je preduvjet uspješnosti ručnih zahvata.Drugim,neučvršćenim dijelom zgloba obavljaju se pasivni pokreti “oslobađanja“.Učvršćenje se postiže ispravnim položajem tijela i izravnim mehaničkim radom rukama.

4.Položaj zgloba i smjer djelovanja sile ne smije uzrokovati prekomjernu bolnu istegnutost, a smjer samog manualnog zahvata treba ukloniti ili ublažiti umanjenu pokretljivost zgloba.

5.Stanje gibljivosti zgloba i određivanje krajnjih točaka gibanja provjerava se pažljivim pasivnim kretnjama u zglobu-tkz. mobilizacijama.Pri tome treba paziti na prve pojave blagog otpora daljnjem gibanju.Tijekom manualnih tretmana bolesnik treba biti čim opušteniji,a liječnik ne smije izazivati bol,koja upućuje na prekomjernu podraženost i prenaprezanje zglobova.

2017-12-02T22:13:11+00:00